Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บ

032554
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4
43
402
31752
498
1741
32554

Your IP: 3.235.245.219
2021-05-09 00:28
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล

วิสัยทัศน์       

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม  เสริมสร้างความเป็นไทย  มีคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 พันธกิจ

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม หลักสูตรสถานศึกษา
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ อย่างคุ้มค่า
 6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
 8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง
 4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
 7. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
 8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 9. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 10. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

คติธรรมประจำโรงเรียน  “ปญญา  วธเนน   เสยโย”  แปลว่า  (ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์)

คำขวัญโรงเรียน             “วิชาการดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เลิศล้ำสามัคคี”

อักษรย่อของโรงเรียน        ผ.ว.ก.

สีประจำโรงเรียน               ฟ้า - แดง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน         ต้นจามจุรี

อัตลักษณ์                          ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยอาสา

เอกลักษณ์                        เครื่องบินกระดาษพับเป็นเลิศ ก่อเกิดองค์ความรู้ มุ่งสู่ความพอเพียง

สัญลักษณ์                        

                             

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นาฬิกา

ปฏิทิน

พฤษภาคม 2021
วันอาวันจัวันอัวันพุวันพฤวันศุวันเส
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
46 หมู่ 15 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210

© 2016, Phakmaiwittayanukul. All Rights Reserved.