Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บ

082912
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
11
103
1438
78324
5676
9404
82912

Your IP: 44.210.237.158
2022-09-25 04:07
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล

วิสัยทัศน์       

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม  เสริมสร้างความเป็นไทย  มีคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 พันธกิจ

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม หลักสูตรสถานศึกษา
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ อย่างคุ้มค่า
 6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
 8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง
 4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
 7. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
 8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 9. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 10. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

คติธรรมประจำโรงเรียน  “ปญญา  วธเนน   เสยโย”  แปลว่า  (ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์)

คำขวัญโรงเรียน             “วิชาการดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เลิศล้ำสามัคคี”

อักษรย่อของโรงเรียน        ผ.ว.ก.

สีประจำโรงเรียน               ฟ้า - แดง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน         ต้นจามจุรี

อัตลักษณ์                          ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยอาสา

เอกลักษณ์                        เครื่องบินกระดาษพับเป็นเลิศ ก่อเกิดองค์ความรู้ มุ่งสู่ความพอเพียง

สัญลักษณ์                        

                             

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นาฬิกา

ปฏิทิน

กันยายน 2022
วันอาวันจัวันอัวันพุวันพฤวันศุวันเส
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
46 หมู่ 15 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210

© 2016, Phakmaiwittayanukul. All Rights Reserved.