Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บ

124736
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
125
564
1219
123050
2894
2188
124736

Your IP: 3.231.217.107
2023-05-28 23:08
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
              โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยเป็นสาขาของโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ซึ่งมีนายสุริยนต์ บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง และมอบหมายให้นายไพฑูรย์ พวงยอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ดูแลสาขา ในครั้งแรกอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านหาดเป็นสถานที่เรียน เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ มีนักเรียน ๖๕ คน

              ต่อมาได้ติดต่อขอบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียน โดยมีนายทองคำ ผักไหม กำนันตำบลผักไหมในขระนั้นเป็นผู้ประสานงานขอรับบริจาค และนายเนียน ผักไหม ได้บริจาคที่ดินบ้านหาด หมู่ที่ ๕ ตำบลผักไหม ให้จำนวน ๑๔ ไร่ ๒ งาน ซึ่งโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๒ ห้องเรียน ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร บนที่ดินแปลงดังกล่าว โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมสังกะสีและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จากราษฏรทุกหมู่บ้านในตำบลผักไหม จนก่อสร้างแล้วเสร็จ ในขณะเดียวกันโรงเรียนได้พยายามขอรับบริจาคที่ดินเพิ่มเติมให้ได้ครบจำนวน ๒๕ ไร่ ตามที่กรมสามัญศึกษากำหนด เพื่อก่อตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ แต่ไม่สามารถหาบริจาคได้ครบตามจำนวนที่กำหนด
              หลังจากนั้น นายไพฑูรย์ พวงยอด กับนายจูม มังษะชาติได้หารือกันเพื่อขอรับบริจาคที่ดินแห่งใหม่ให้ได้ครบจำนวน ๒๕ ไร่ และได้ไปติดต่อขอรับบริจาคที่ดินกับผู้มีจิตศรัทธารายอื่นๆ จนกระทั้งได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๕ บ้านไพรพะเนาว์ ตำบลผักไหม ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน จำนวน ๔ คน ได้แก่ นายคำดี ผักไหม จำนวน ๘ ไร่ นายสำลี ผักไหม จำนวน ๑๐ ไร่ นายบอน สมบัติวงศ์ จำนวน ๖ ไร่ และนางสุข สมบัติวงศ์(ตาทอง) จำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา และโรงเรียนได้ขอจดทะเบียนโอนเป็นที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๗ ณ สำนักงานที่ดินอำเภออุทุมพรพิสัย
             ในปีพ.ศ.๒๕๓๕ โรงเรียนได้ย้ายจากบ้านหาด หมู่ที่ ๕ มาตั้งที่ที่ดินแปลงใหม่ที่ได้รับบริจาคที่บ้านไพรพะเนาว์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลผักไหม และได้พัฒนาปรับสภาพที่ดินซึ่งเดิมมีสภาพเป็นป่ารก โดยได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากนายตุ่น ตรีวัฒนาประภา กำนันตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยการนำรถไถนาบุกเบิกปรับสภาพพื้นที่ คิดเป็นมูลค่า ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาท) โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด และต่อมาโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด ๔ ห้องเรียน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๗ เมตร โดยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากราษฏรทุกหมู่บ้านในตำบลผักไหม จนแล้วเสร็จ
             ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลเป็นโรงเรียนเอกเทศ มีนายทรงชาย ศรีบูรณ์ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๘ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายไพฑูรย์ พวงยอดเป็นครูใหญ่คนต่อมา และในปีเดียวกันกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ กขค และอาคารประกอบได้แก่
            บ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง บ้านพักภารโรง ๑ หลัง ส้วม ๖ ที่/๒๗ จำนวน ๑ หลัง สนามบาสเกตบอล ๑ แห่ง รั้วยาว ๑๐๐ เมตร เสาธง ๑ ที่ ถังน้ำฝนแบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๑ ชุด
            ปี ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ส้วม ๖ ที่/๒๗ จำนวน ๑ หลัง และถังน้ำฝนแบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๑ ชุด
            ปี ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร ๑ หลัง โรงอาหารหอประชุมแบบ
๑๐๐/๒๗ จำนวน ๑ หลัง และส้วม ๖ ที่/๒๗ จำนวน ๑ หลัง
            ระดับชั้นและหลักสูตรที่เปิดสอน โรงเรียนได้เปิดสอนครั้งแรกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑) เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๔ และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๐
           ปัจจุบันโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ ๓ และระดับช่วงชั้นที่ ๔ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
            ต่อมาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ พวงยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง
           นายสุรพล ชาลีกุล เจ้าหน้าที่การบริหารการศึกษา ๘ ศึกษาธิการ อำเภอกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลแทน และได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔
          วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง นายสุรพล ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน           บึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ และได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง นายจำเนียร ราษเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลแทน และได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่           ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

           วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายจิตตนาถ   สิงห์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
         วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นายประภาส  สงค์พิมพ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล จนถึงปัจจุบัน

ผู้บริหารสถานศึกษา

นาฬิกา

ปฏิทิน

พฤษภาคม 2023
วันอาวันจัวันอัวันพุวันพฤวันศุวันเส
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
46 หมู่ 15 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210

© 2016, Phakmaiwittayanukul. All Rights Reserved.